Đang online: 6  |   Hôm qua: 1708  |   Lượt truy cập: 1607022
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Tỉnh
Thủ Tục Hành Chính Cấp Tỉnh
[TTHC – Thanh Tra] Thủ tục xử lý đơn thư
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
14/09/2014 02:09:38

[TTHC – Thanh Tra] Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
14/09/2014 02:09:07

[TTHC – Thanh Tra] Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương) Quyền 1- phần 1
14/09/2014 02:09:50

[TTHC – Thanh Tra] Thủ tục giải quyết tố cáo
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
14/09/2014 02:09:28