Đang online: 5  |   Hôm qua: 1708  |   Lượt truy cập: 1607022
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Lao Động
Văn bản pháp luật về Lao Động
Nghị Định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng cho năm 2020
Ngày 15/11/2019 Chính Phủ ban hành Nghị Định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng cho năm 2020 theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. b)...
20/11/2019 07:11:21

Lương tối thiểu vùng năm 2020 là 4.420.000 đồng tăng 5,5%
Lương tối thiểu vùng năm 2020 dự kiến tăng như sau: vùng 1 tăng lên 4,42 triệu đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng); vùng 2 lên 3,92 triệu đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng); vùng 3 lên 3,43 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng); vùng 4 lên 3,07 triệu đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).
28/10/2019 06:10:47

Chính Phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng
Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành. Nghị định 38/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.
03/06/2019 03:06:49

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) - Dự thảo 2
Bộ luật Lao động 2012 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về lao động. Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội...
29/04/2019 02:04:05

ĐIỀU CHỈNH MẠNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020 VÀ SẼ BAN HÀNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG THEO GIỜ
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó: Sẽ bên cạnh việc công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng thì Nhà nước cũng sẽ công...
10/02/2020 08:02:34

20 danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động theo nghị định 29/20198/NĐ-CP
Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012 và ban hành Phụ Lục 1, quy định 20 danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động như sau
25/03/2019 03:03:19