Đang online: 6  |   Hôm qua: 1730  |   Lượt truy cập: 1627656
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Lao Động
Văn bản pháp luật về Lao Động
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) - Dự thảo 2
Bộ luật Lao động 2012 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về lao động. Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội...
29/04/2019 02:04:05

ĐIỀU CHỈNH MẠNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020 VÀ SẼ BAN HÀNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG THEO GIỜ
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó: Sẽ bên cạnh việc công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng thì Nhà nước cũng sẽ công...
10/02/2020 08:02:34

20 danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động theo nghị định 29/20198/NĐ-CP
Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012 và ban hành Phụ Lục 1, quy định 20 danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động như sau
25/03/2019 03:03:19

Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012.
Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012. Theo đó, hướng dẫn về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động với một số nội dung mới nổi bật sau đây: - Thời...
10/02/2020 08:02:31

Decree 157/2018/ND-CP Stipulating Region-Based Minimum Wag
Decree 157/2018/ND-CP Stipulating Region-Based Minimum Wag
31/12/2018 03:12:42