Đang online: 7  |   Hôm qua: 1704  |   Lượt truy cập: 1602821
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI) - Dự thảo 2
Bộ luật Lao động 2012 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 2006, 2007 và 2012. Để đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu cần phải tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về lao động. Theo Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội...
29/04/2019 02:04:05

Blockchain trong HR: 8 cách Blockchain sẽ tác động đến chức năng nhân sự
Nhu cầu về blockchain trong nhân sự đang tăng lên và chúng tôi ở đây để cho bạn biết lý do tại sao. Hãy xem 8 cách sau đây blockchain sẽ tác động đến chức năng Nhân sự 1. blockchain sẽ tác động đến Tuyển dụng 2. blockchain sẽ tác động đến Xác minh 3. blockchain sẽ tác động đến Tham khảo 4....
18/04/2019 08:04:13

ĐIỀU CHỈNH MẠNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020 VÀ SẼ BAN HÀNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG THEO GIỜ
Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Theo đó: Sẽ bên cạnh việc công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng thì Nhà nước cũng sẽ công...
10/02/2020 08:02:34

Luật Quảng Cáo số 16/2012/QH13
Kỳ họp Quốc hội khóa 13 năm 2012 đã thông qua Luật Quảng cáo nhằm đáp ứng nhu cầu của tình hình hiện nay. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của luật này là các hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.
26/03/2019 06:03:07

20 danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động theo nghị định 29/20198/NĐ-CP
Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012 và ban hành Phụ Lục 1, quy định 20 danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động như sau
25/03/2019 03:03:19

Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012.
Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động 2012. Theo đó, hướng dẫn về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động với một số nội dung mới nổi bật sau đây: - Thời...
10/02/2020 08:02:31